در حین حفاری و یا تکمیل چاه ، با برخورد به لایه‌ای از نفت و یا گاز ، در مورد آزمایش آن لایه تصمیم گیری می‌گردد. این آزمایش که در حضور دکل حفاری انجام می‌گیرد ، لایه آزمایی با ساق مته Drill Stem Test نامیده می‌شود و جهت انجام آن از ابزار بخصوصی استفاده می‌گردد .

معرفی دوره

در حین حفاری و یا تکمیل چاه ، با برخورد به لایه‌ای از نفت و یا گاز ، در مورد آزمایش آن لایه تصمیم گیری می‌گردد. این آزمایش که در حضور دکل حفاری انجام می‌گیرد ، لایه آزمایی با ساق مته Drill Stem Test نامیده می‌شود و جهت انجام آن از ابزار بخصوصی استفاده می‌گردد . (Drill Stem Tool) هدف اصلی از انجام این آزمایش جمع آوری نمونه‌ای از سیال مورد نظر و اندازه‌گیری فشار لایه می‌باشد و بدیهی است در صورتیکه بتوان آزمایش خوبی انجام داد ، به کمک اطلاعات کسب شده از چاه بسیاری از مجهولات مربوط به چاه و آن لایه بخصوص قابل محاسبه می‌باشند . به طور مثال : نفوذپذیری لایه (Permeability) ، شاخص بهره وری (Productivity Index) افت فشار (Drow Done) در دبی‌های مختلف و حتی راندمان تولیدی چاه (Flow Efficiency) نیز قابل محاسبه هستند. علاوه بر آنها نمونه جمع آوری شده از سیال در صورت تحت آزمایش قرار گرفتن در آزمایشگاه ، بسیاری از مشخصات آن سیال را معلوم خواهد نمود . لایه‌آزمایی با ساق مته (به انگلیسی: Drill Stem Test) که به صورت DSTنامیده می‌شود عملی است که معمولاً مهندسان نفت جهت اندازه گیری اختلاف فشار ستون چاه و همچنین اختلاف فشار چاه و مرزهای مخزن نفت بدون استفاده از ابزارهای مخصوص انجام می‌دهند. روش کار به دو صورت است که در روش اول که به تزاید تدریجی (buildup) معروف است دهانهٔ تولیدی چاه را بسته و با توجه به نمودارهای مربوطه اختلاف فشار میان ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. و در روش دوم که به روش افت فشار (draw down) معروف است با بازکردن جریان ستون چاه و اندازه گیری تغییرات چاه و بر اساس نمودارهای مربوطه اختلاف فشار ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. معمولاً هر چقدر اختلاف فشار بالاتر بوده بهتر است و باعث می‌شود چاه زمان بیشتری به تولید ادامه دهد و با دبی بالاتری تولید کند

اهداف دوره

آشنایی شرکت کنندگان با مته و ساق حفاری

محتوای دوره

   > انواع مته

   > آشنایی با یاتاقان‌های مته و انواع یاتاقان‌ها

   > گذرگاه عبور سیال حفاری

   > پیرامون مته

   > طبقه‌بندی مته‌های کاجی

   > مته‌های الماس و بررسی اقتصادی آن

   > مته‌های سایشی و مته‌های ویژه

   > ساق حفاری واجزای یک ساق حفاری

   > لوله‌های حفاری و افزارپیوند

   > لوله وزنه و مراقبت و نگهداری آن

   > لوازم کمکی ساق حفاری

   > طوق‌های تبدیل ساق حفاری

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان