معادلات بهره‌دهی و نقش آن‌ها در پیش‌بینی تولید از مخزن همواره به عنوان یک روش پرکاربرد مورد اقبال مهندسان بوده است.در یک نگاه کلی معادله بهره‌دهی از دو قسمت تخلیه و عملکرد جریانی تشکیل شده است. بر پایه موازنه مواد جریانی، روشی جهت تعیین فشار متوسط مخزن بدون نیاز به آزمایش استاتیک معرفی می‌شود و سپس کاربرد موازنه مواد جریانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.. نتایج این بخش حاکی از عملکرد نسبتاً مناسب کاربرد فشارهای موازنه مواد در مدل تحلیلی به منظور تخمین بهره دهی مخازن گاز میعانی است.

معرفی دوره

معادلات بهره‌دهی و نقش آن‌ها در پیش‌بینی تولید از مخزن همواره به عنوان یک روش پرکاربرد مورد اقبال مهندسان بوده است.در یک نگاه کلی معادله بهره‌دهی از دو قسمت تخلیه و عملکرد جریانی تشکیل شده است. بر پایه موازنه مواد جریانی، روشی جهت تعیین فشار متوسط مخزن بدون نیاز به آزمایش استاتیک معرفی می‌شود و سپس کاربرد موازنه مواد جریانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.. نتایج این بخش حاکی از عملکرد نسبتاً مناسب کاربرد فشارهای موازنه مواد در مدل تحلیلی به منظور تخمین بهره دهی مخازن گاز میعانی است.

اهداف دوره

آشنایی با محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

محتوای دوره

   > حد، مشتق، انتگرال و حل معادلات

   > انتگرال‌گیری با استفاده از روش‌های عددی

   > حل معادلات

   > محاسبه تقریبی ریشه‌های معادلات جبری

   > حل دستگاه معادلات خطی(ماتریس)

   > روش ژاکوبی برای حل دستگاه معادلات

   > معادلات دیفرانسیل

   > کاربرد نرم‌افزار MATLAB در حل مسائل کنترل فرآیند

   > محاسبات مربوط به تعادل گاز-مایع

   > تحویل‌دهی چاه ( رسم نمودارهای IPR و TPR)

   > موازنه مواد برای مخازن با رانش کلاهک گازی

   > و ……………

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان