برنامه Mike 11 شرایط هیدرودینامیکی،موقعیت جغرافیایی” Geographical Configuration ” و اندازه گيرى خصوصيات آب”Bathymetry ” را بعنوان فاکتور های کنترلی اصلی جهت تعیین هیدرولیک به کار می برد.همچنین پارامتر های کالیبره کردن با پارامتر های تعیین شده یکی می باشد.

معرفی دوره

برنامه Mike 11 شرایط هیدرودینامیکی،موقعیت جغرافیایی” Geographical Configuration ” و اندازه گيرى خصوصيات آب”Bathymetry ” را بعنوان فاکتور های کنترلی اصلی جهت تعیین هیدرولیک به کار می برد.همچنین پارامتر های کالیبره کردن با پارامتر های تعیین شده یکی می باشد. در کل مدول های این نرم افزار 4 بخش را در بر می گیرد: 1) هیدرولیک محیطی “Environmental Hydraulics”، این بخش نیز هرچیزی را از جابجايى و حرکت طبقات اتمسفرى بصورت افقى تحت تاثیر گرما به صورت نرمال وپراکندگی آلاینده های محافظه کارانه تا کیفت آب شامل واکنش های شیمیایی را شبیه سازی می کند. 2) هیدرولیک ساحلی و اقیانوس شناسی”Coastal Hydraulics & Oceanography”،که شامل مدل سازی هیدرولیک جذرومد،باد،موج های به وجود آمده توسط جریان ها،امواج طوفانی و امواج سیلاب می باشد. 3) امواج”Waves”،این بخش نیز تلاطم امواج دربندرگاه ها،پیش بینی ها،پارامترهای طراحی موج،تغییر شکل های غیر خطی و تکان های کشتی را شامل می شود.که بعنوان ابزاری برای طراحی بندرگاه،سازه های ساحلی،کانال های کشتیرانی وآزمایش اثر امتداد موج شکن های جدید کاربرد دارد. 4) مراحل رسوب بر سواحل”Sediment Processes on Coast”،شامل پژوهش های انتقال رسوب جهت کانال های کشتی رانی،دهانه های بنادر،سواحل،اسکله ها و …. می شود.

اهداف دوره

توانایی تعیین فاکتور های کنترلی اصلی جهت تعیین هیدرولیک

محتوای دوره

  • آشنایی با نرم افزار  Mike 11 در زمینه Hydrolic و Structure
  • آشنایی با نرم افزار در زمینه Break Mike 11 Dam و حل پروژه
  • آشنایی با نرم افزار در زمینه  Mike 11 AD و حل پروژه
  • آشنایی با نرم افزار در زمینه  Mike 11 ST و حل پروژه
  • آشنایی با نرم افزار در زمینه Mike 11 WQ و حل پروژه
  • آشنایی با نرم افزار در زمینه Simulation Mike 11 Auto Calibration- Batch و حل پروژه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران آب

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان