نرم افزار Mike 11 نرم افزاری حرفه ای ، مهندسی ، دینامیکی و یک بعدی است .این نرم افزار توسط موسسه هیدرولیک دانمارک DHI برای شبیه سازی جریانات رودخانه ها ، سیستم های آبیاری و انتقال رسوب در دهانه رودخانه ها ، کیفیت آب ، کانال ها و زمینه های دیگر منابع آب و هیدرولوژی و … بکار میرود.

معرفی دوره

نرم افزار Mike 11 نرم افزاری حرفه ای ، مهندسی ، دینامیکی و یک بعدی است .این نرم افزار توسط موسسه هیدرولیک دانمارک DHI برای شبیه سازی جریانات رودخانه ها ، سیستم های آبیاری و انتقال رسوب در دهانه رودخانه ها ، کیفیت آب ، کانال ها و زمینه های دیگر منابع آب و هیدرولوژی و … بکار میرود. برنامه Mike 11 شرایط هیدرودینامیکی، موقعیت جغرافیایی” Geographical Configuration ” و اندازه گيرى خصوصيات آب”Bathymetry ” را بعنوان فاکتور های کنترلی اصلی جهت تعیین هیدرولیک به کار می برد. همچنین پارامتر های کالیبره کردن با پارامتر های تعیین شده یکی می باشد.

اهداف دوره

توانایی تعیین فاکتور های کنترلی اصلی جهت تعیین هیدرولیک

محتوای دوره

  • هیدرولیک رودخانه
  • جریان های متغییر تدریجی
  • جریان های متغیر دائمی
  • پروفیل  های سطح آب
  • آشنایی باساختار نرم افزار MIKE11
  • آشنایی بامنوهای گرافیکی نرم افزار MIKE11
  • آشنایی با معادلات مدل HD  و روش حل آنها توسط نرم افزار MIKE11
  • اطلاعات لازم و نحوه ورود آنها به مدل HD جهت مدلسازی هیدرودینامیک رودخانه
  • اجرای مدل و رفع ایرادات و خطاهای مدل  HD
  • مشاهده نتایج خروجی مدل در نرم افزار MIKE  VIEW

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران آب

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان