کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 ELE-01 نرم‌افزار Rock Work 40 تماس بگیرید 02632567441
 ELE-02 نرم‌افزار شبیه ساز سیالات مخازنWin prop(CMG) 20 تماس بگیرید 02632567441
 ELE-03 شبیه‌سازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین به کمک نرم‌افزار(Win prop(CMG) 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-04 شبیه سازی ترمودینامیکی مخازن به کمک نرم‌افزار Pvt i 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-05 آنالیز خواص سنگ مخزن به کمک نرم‌افزار SCAL 16 تماس بگیرید 02632567441
ELE-06 شبیه سازی چاه به کمک نرم‌افزار Weltest200 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-07 نرم‌افزار Pansystem ( تفسیر داده‌های فشار چاه) 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-08 طراحی جریان‌های دوفازی به کمک نرم‌افزار Pipesim 16 تماس بگیرید 02632567441
ELE-09 شبیه‌سازی دینامیکی مخزن با استفاده از شبیه ساز (IMEX(CMG 16 تماس بگیرید 02632567441
ELE-10 شبیه‌سازی مخازن زیرزمینی به کمک نرم‌افزار PETREL 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-11 شبیه‌سازی مخازن 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-12 شبیه سازی مخازن نفتی به کمک نرم افزار ECLIPSE 100, 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-13 شبیه سازی مخازن نفتی به کمک نرم افزار ECLIPSE, 300 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-14 نرم‌افزار Surfer 8 12 تماس بگیرید 02632567441
ELE-15 نرم‌افزار تخصصی Surfer 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-16 نرم‌افزار Olga 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-17 مبانی چاه آزمایی در مخازن نفتی 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-18 مطالعات مخزن برای ارائه طرح توسعه جامع میدان 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-19 ازدیاد برداشت از مخزن 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-20 روشهای شیمیایی ازدیاد برداشت نفت خام 30 تماس بگیرید 02632567441