مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون__نوین_پارسیان_دوره_آموزشی_مدلسازی_سازه-

مبانی طراحی و اجرای سازه های فولادی

مدت دوره: 48 ساعت | قیمت دوره: 550000 تومان

دوره جامع طراحی اتصالات

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 2D (مقدماتی)

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 3D

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 350000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 3D (پیشرفته)

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

مبانی طراحی و اجرای سازه های بتنی

مدت دوره: 48 ساعت | قیمت دوره: 600000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 2D (پیشرفته)

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

تهیه نقشه های سازه فلزی به کمک نرم افزار x steel

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

تهیه نقشه های سازه بتنی به کمک نرم افزار Tekla Structures (X steel)

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

تهيه نقشه های سازه با نرم افزار X-Steel

مدت دوره: 48 ساعت | قیمت دوره: 680000 تومان

طراحی سازه های دریایی با SACS

مدت دوره: 48 ساعت | قیمت دوره: 680000 تومان

طراحی دستی سازه های فولادی و بتنی

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آموزش مقدماتی محاسبات ساختمان با نرم افزارهای SAFE & ETABS

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان