مدیریت ادعا اين گونه تعريف ميشود: ابزاري که توسط آن پيمانکار يا کارفرما مي‌تواند پول يا زمان اضافي را فراتر از قرارداد درخواست کند. از طرفي، مؤسسه‌ي APM (انجمن مديريت پروژه‌ي انگلستان) در سال 2006 تعريفي از ادعا بدين شرح ارائه نموده است:  ” درخواست احقاق حق يا کسب شايستگي با استناد به مفاد قرارداد که بطور معمول به تقاضاي پرداخت مبلغي اضافه، يا تمديد زمان پروژه مي انجامد.

معرفی دوره

مدیریت ادعا اين گونه تعريف ميشود: ابزاري که توسط آن پيمانکار يا کارفرما مي‌تواند پول يا زمان اضافي را فراتر از قرارداد درخواست کند. از طرفي، مؤسسه‌ي APM (انجمن مديريت پروژه‌ي انگلستان) در سال 2006 تعريفي از ادعا بدين شرح ارائه نموده است:  ” درخواست احقاق حق يا کسب شايستگي با استناد به مفاد قرارداد که بطور معمول به تقاضاي پرداخت مبلغي اضافه، يا تمديد زمان پروژه مي انجامد.” مدیریت ادعا یا Claim Management فرآیندی است که به منظور پیشگیری از بروز ادعا، کاهش اثرات ادعاهای رخداده و رسیدگی فوری و اثر بخش به آنها مورد نیاز می باشد. در نظر داشته باشید که بروز تعارض و اختلاف میان ذی نفعان یک پروژه امری رایج و عادی است و در هر ادعایی دو طرف درگیر می باشند: اوّلی آن که مدعی شده (صاحب ادعا) و دوّمی آنکه علیه او ادعایی مطرح گردیده است. حال این ادعا که بر اساس شرایط قراردادی فیمابین مطرح شده است و می تواند تبعات مالی معینی برای هر یک از طرفین داشته باشد را چگونه و بر اساس چه استانداردی باید حل و فصل و مدیریت نمود؟ در برنامه آموزشی مدیریت ادعا و تعارضات با تمرکز بر مثال هایی عینی و نمونه های واقعی (از پروژه های ساخت) به بحث و بررسی در خصوص روش های شناسایی ادعا، روش های اجتناب از آن و راهکارهای حل و فصل ادعا بر اساس استانداردهای موجود پرداخته می شود و جوانب محاسباتی و قراردادی تعارضات در طرح ها و پروژه ها آموزش داده می شود.

اهداف دوره

 • – آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه – آشنایی با تکنیکهای متنوع کمی سازی ادعا در پروژه ها – آشنایی عملی با چند نمونه واقعی از شناسایی و کمّی سازی ادعا در پروژه ها

محتوای دوره

 • تعریف انواع قراردادها از حیث اجراء و محاسبه هزینه
 • تعریف ادعا و تفاوت های ادعا با کار اضافه و تغییر
 • آشنایی با عوامل بروز تغییر و ادعا در پروژه ها
 • آشنایی با استاندارد مدیریت ادعا و فرآیند های آن (الحاقیه استاندارد PMBOK Guide)
 • سر نخ های ادعا در پروژه ها
 • روش های شناسایی ادعا
 • بررسی بندهای کلیدی قراردادها از نظر پتانسیل های بروز ادعا
 • نمودار جریان فرآیند تهیه ادعا در پروژه
 • بررسی بندهای آیین نامه سازمان برنامه در رابطه با موارد قابل ادعا در پروژه ها
 • روش های کمی و عددی کردن ادعا (به همراه مثالهای عملی)
 • محاسبه چند نمونه ادعا بر اساس آیین نامه و بخشنامه های سازمان برنامه در پروژه ها
 • روش های جلوگیری از ادعا
 • روش های حل و فصل تعارضات (به همراه مثال های عملی)
 • روش های حل و فصل ادعا
 • ساختار سازمانی مناسب برای پیاده سازی مدیریت ادعا در یک سازمان
 • کارکردهای دفتر مدیریت پروژه (PMO) در خصوص مدیریت ادعا
 • برگزاری آزمون تکمیلی (تستی) مدیریت ادعا و ارزیابی شرکت کنندگان

شرایط شرکت کنندگان 

– مدیران طرح ها و پروژه ها – مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه – مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا در پروژه ها – مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان