EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود.

معرفی دوره

EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود.

اهداف دوره

  • آشنایی با مراحل اجرای پروژه از طراحی تا ساخت نهایی

محتوای دوره

  • اطلاعات متداول و لازم که می بایستی فیمابین کارفرما و پیمانکار تبادل گردد (ضمائم قرارداد).
  • شرح وظایف مدیران پروژه در هنگام دریافت و بررسی اسناد قراردادی.
  • مروری بر برنامه ریزی مهندسی، تدارکات و اجرا در پروژه های EPC.
  • مفهوم “تغییر” و وظایف تیم مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت آن.
  • نحوه تنظيم قراردادهاي EPC وسايل حقوقي آن
  • شرايط عمومي و خصوصي پيمان EPC
  • مقايسه قراردادهاي EPC صنعتي و طرح و ساخت عمراني
  • بررسي اجمالي تيپ قراردادهاي EPC فيديک

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان