پیشرفت فن آوری اطلاعات و نفوذ گسترده آن در جوامع گوناگون به حدیست که عدم اطلاع از علوم پایه کامپیوتری منجر به وازدگی و عقب ماندگی از جهان پیرامونی خواهد شد .

معرفی دوره

پیشرفت فن آوری اطلاعات و نفوذ گسترده آن در جوامع گوناگون به حدیست که عدم اطلاع از علوم پایه کامپیوتری منجر به وازدگی و عقب ماندگی از جهان پیرامونی خواهد شد .با فراگیری مهارت های اینترنتی میتوان خود را برای زندگی در دنیایی که با فن آوری اطلاعات در آمیخته است، آماده نمود همچنین باتسلط برتکنیک های اینترنت به نتایج دلخواه خوددرکوتاه ترین زمان ممکن دست می یابید.

اهداف دوره

  • تسلط کامل بر ترفندهای اینترنتی

محتوای دوره

  • اينترنت ، استفاده از وب
  • جستجو در وب
  • ايجاد خروجی چاپی
  •  پست الکترونيکی
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﭘﺴﺘﯽ
  • روﺷﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
  • ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  • اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﻼگ

شرایط شرکت کنندگان

کلیه افرادعلاقه مند

مدت دوره

15 ساعت

قیمت دوره

120000 تومان