مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون__نوین_پارسیان_مهندسی_برق_ابزار_دقیق

مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 1

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

اتوماسیون صنعتی ‍PLC 2 – S7

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 440000 تومان

مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 2

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

مانیتورینگ سیستم های کنترلی به کمک نرم افزار LabVIEW

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 460000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

تهیه مدارک مهندسی بخش ابزار دقیق

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 460000 تومان

اتوماسیون صنعتی PLC 1 – S7

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 440000 تومان

کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 460000 تومان

تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

نرم افزار طراحی برد پروتل

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 460000 تومان