کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 ELE-01 تئوري طراحي ابزار دقيق 45 تماس بگیرید 02632567441
ELE-02 تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-03 تهیه مدارک مهندسی بخش ابزار دقیق 35 تماس بگیرید 02632567441
ELE-04 طراحی سیستم های ابزار دقیق به کمک نرم افزار InTools 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-05 PLC LOGO 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-06 اتوماسیون صنعتی PLC 1 – S7 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-07 اتوماسیون صنعتی PLC 2 – S7 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-08 شبکه هاي صنعتي PROFIBUS 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-09 مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 1 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-10 مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 2 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-11 مانیتورینگ سیستم های کنترلی به کمک نرم افزار Lab View 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-12 مانيتورينگ صنعتي به کمک نرم افزار Protool 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-13 طراحی مدارهای چاپی به کمک نرم افزار Protel (Altium DXP) 20 تماس بگیرید 02632567441
ELE-14 ميکروکنترلر AVR-ATAMEGA ( مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-15 ميکروکنترلر AVR-ATAMEGA (پیشرفته سطح یک) 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-16 ميکروکنترلرAVR-ATAMEGA (پیشرفته سطح دو) 30 تماس بگیرید 02632567441
ELE-17 برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB ( مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-18 برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار- SIMULINK MATLAB (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-19 برنامه نویسی و کد نویسی نرم افزار MATLAB-SIMULINK (ویژه مهندسین کنترل) 24 تماس بگیرید 02632567441
ELE-20 طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS 30 تماس بگیرید 02632567441