مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون__نوین_پارسیان_مهندسی_برق_الکترونیک

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار Pspice

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

نرم افزار In tools – مهندسی برق

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

میکرو کنترلهای ATAMEGA-AVR

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 440000 تومان

نرم افزار طراحی برد پروتل

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 460000 تومان