مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون__نوین_پارسیان_مهندسی_برق_قدرت

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

حفاظت مخازن انبارش نفت در برابر صاعقه و جریان های الکتریکی ناخواسته

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداری شبکه های زمین در تاسیسات صنعتی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

استاندارد و استاندارد سازی

مدت دوره: 8 ساعت قیمت | دوره: 380000 تومان

استانداردهای ماشین های الکتریکی

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 480000 تومان