کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 PRS-01 طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار ASPEN PLUS 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-02 طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار HYSYS (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-03 طراحی و شبيه‌سازي فرآيندهاي شيميايي ديناميكي به كمك نرم‌افزار HYSYS (پیشرفته) 20 تماس بگیرید 02632567441
PRS-04 طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار PRO II (Provision ) 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-05 اصول و مباني طراحی تجهیزات فرآیندی ( برای تهیه دیتا شیت ) 24 تماس بگیرید 02632567441
PRS-06 طراحي شبكه فلر به كمك نرم افزار FLARE NET 24 تماس بگیرید 02632567441
PRS-07 مبانی و اصول طراحي مدارک و نقشه هاي فرآیندیPFD , P&ID 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-08 کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-09 کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-10 طراحی گام به گام مدارک بخش فرآیندی یک پروژه صنعتی (کارگاه عملی) 30 تماس بگیرید 02632567441
PRS-11 آشنایی با پلاستیک های مهندسی (مقدماتی) 16 تماس بگیرید 02632567441
PRS-12 آشنایی با پلاستیک های مهندسی (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
PRS-13 روش های سریع شناسایی پلاستیک ها 8 تماس بگیرید 02632567441
PRS-14 آزمون های کنترل کیفیت پلاستیک ها 16 تماس بگیرید 02632567441
PRS-15 شناخت رنگ (تولید و مصرف) 24 تماس بگیرید 02632567441
PRS-16 رزین های صنعتی (مقدماتی) 16 تماس بگیرید 02632567441
PRS-17 رزین های صنعتی (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
PRS-18 کنترل کیفیت پوشش های صنعتی و مواد اولیه 24 تماس بگیرید 02632567441
PRS-19 مفاهیم اولیه رنگ و رنگ همانندی (پلاستیک ها و پوشش ها) 24 تماس بگیرید 02632567441
PRS-20 مدلهای ترمودینامیکی سیالات صنعت گاز 30 تماس بگیرید 02632567441