کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 IND-01 استاندارد مدیریت پروژهPMBOK 30 تماس بگیرید 02632567441
IND-02 برنامه ريزي و كنترل پروژهMicrosoft Project (MSP) (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
IND-03 برنامه ريزي و كنترل پروژهMicrosoft Project (MSP) ( پیشرفته) 20 تماس بگیرید 02632567441
IND-04 برنامه ريزي و كنترل پروژهPrimavera P3Project Planner v3.1 (مقدماتی تا پیشرفته) 30 تماس بگیرید 02632567441
IND-05 برنامه ريزي و كنترل پروژه به كمك نرم افزار (P6) Primavera ( مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
IND-06 برنامه ريزي و كنترل پروژه به كمك نرم افزار (P6) Primavera ( پیشرفته) 20 تماس بگیرید 02632567441
IND-07 برنامه ريزي و كنترل پروژه به کمک نرم افزارPrimavera P7 (Oracel) 36 تماس بگیرید 02632567441
IND-08 مديريت ريسک پروژه به كمك نرم افزار Pert Master 30 تماس بگیرید 02632567441
IND-09 امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه به کمک نرم افزار Comfar III 24 تماس بگیرید 02632567441
IND-10 تنظیم بودجه به کمک نرم افزار Cost Control 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-11 مدیریت ادعا Claim 24 تماس بگیرید 02632567441
IND-12 مدیریت و اجرای پروژه های EPC 24 تماس بگیرید 02632567441
IND-13 استقرار سیستم مدیریت پروژه 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-14 سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS ) 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-15 آشنايی با 5S (نظام ساماندهی محيط کار) 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-16 متدولوژی تحول سازمانی شش سيگما (مقدماتی) 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-17 متدولوژی تحول سازمانی شش سيگما (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-18 تعالی سازمان بر مبنای مدل EFQM 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-19 تدوین اظهارنامه تعالي سازماني 16 تماس بگیرید 02632567441
IND-20 کنترل کيفيت آماری SQC 16 تماس بگیرید 02632567441