مدلسازی و طراحی به کمک نرم افزار Mechanical Desktop

مدت دوره: 32 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزار Solid works-پیشرفته

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

نقشه کشی با نرم افزار AutoCad 2D

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

زبان برنامه نویسی Matlab

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزار SolidWorks-مقدماتی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مخازن نگهداري با TANK

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

طراحي مخازن تحت فشار با PVElite و استاندارد ASME Sec.8 Div.1

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 550000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی Aspen Bjac & HTRI

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

مدلسازی و طراحی CATIA پیشرفته

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آموزش مقدماتی مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزار CATIA

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان