اصول تهيه و ترسيم نقشه هاي لوله کشی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 350000 تومان

طراحی و مدلسازي سيستم لوله کشی به کمک نرم افزار CADWORX

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

شبيه سازي سيستم هاي خطوط لوله با نرم افزار PIPESYS

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله کشی به کمک نرم افزار Pipe net

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 380000 تومان

نحوه تهيه مدارک بخش پايپينگ PMS Line list

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

CATALOG PDMS

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

PDMS تکمیلی (Cable trays، Hvac،Structure)

مدت دوره: 20 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

زبان برنامه نویسی Matlab

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

ADMIN PDMS

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

طراحي مخازن نگهداري با TANK

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان