مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون_نوین_پارسیان_دوره_های_آموزشی_آزاد_پتروشیمی.jpg

دوره شبیه‌سازی فرآیند با ASPEN PLUS

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS