کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 ARG-01 کارگاه آموزشی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-02 اصول و مبانی طراحی و احداث فضای سبز 40 تماس بگیرید 02632567441
ARG-03 طراحی منظر و فضای سبز به کمک نرم افزار Realtime 16 تماس بگیرید 02632567441
ARG-04 نگهداری و مراقبت از فضای سبز 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-05 طراحی سیستم آبیاری تحت فشار 24 تماس بگیرید 02632567441
ARG-06 نقشه خوانی 16 تماس بگیرید 02632567441
ARG-07 روش های پیشرفته ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های صنعتی (EIA) 16 تماس بگیرید 02632567441
ARG-08 ارزیابی استراتژیک اثرات زیست محیطی (SEA) 16 تماس بگیرید 02632567441
ARG-09 نرم افزار اتوکد (Autocad) در طراحی فضای سبز 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-10 آشنايي با مفاهيم پايه GIS 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-11 کاربرد نرم‌افزار ArcGISدر کشاورزی و منابع طبیعی (مقدماتي) 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-12 کاربرد نرم‌افزار ArcGISدر کشاورزی و منابع طبیعی (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
ARG-13 نحوی استفاده از دستگاه GPS تهیه انواع نقشه UTM 24 تماس بگیرید 02632567441
ARG-14 سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزار ERDAS Imagine (مقدماتي) 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-15 سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزارERDAS Imagine (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
ARG-16 امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه به کمک نرم افزار COMFAR III 24 تماس بگیرید 02632567441
ARG-17 اقتصادسنجی به کمک نرم افزار Eviews 16 تماس بگیرید 02632567441
ARG-18 کاربرد روش های آماری در منابع طبیعی و کشاورزی 20 تماس بگیرید 02632567441
ARG-19 سنجش از راه دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی به کمک نرم افزار ILWIS 30 تماس بگیرید 02632567441
ARG-20 تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SAS (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441