کاربرد اصلی نرم افزار Pipe Phase طراحی خطوط لوله در جریان تک‌فازی و چندفازی برای حالت steady state است. در این نرم افزار از معادلات مورد استفاده براي مدل‌سازي خط لوله و انتقال حرارت استفاده می‌شود. محاسبات افت فشار، تعيين قطر خط لوله، نحوه تشكيل هیدرات در خط لوله، Well Tubing Design، فرآيند فرازآوري با گاز و مدل‌سازي آن از دیگر کاربردهای این نرم افزار است.

معرفی دوره

کاربرد اصلی نرم افزار Pipe Phase طراحی خطوط لوله در جریان تک‌فازی و چندفازی برای حالت steady state است. در این نرم افزار از معادلات مورد استفاده براي مدل‌سازي خط لوله و انتقال حرارت استفاده می‌شود. محاسبات افت فشار، تعيين قطر خط لوله، نحوه تشكيل هیدرات در خط لوله، Well Tubing Design، فرآيند فرازآوري با گاز و مدل‌سازي آن از دیگر کاربردهای این نرم افزار است.

اهداف دوره

آشنایی با طراحی خطوط لوله در جریان تک‌فازی و چندفازی

محتوای دوره

> تعاریف اساسی جریان‌های چندفازی

> معرفی قسمتهای مختلف نرم‌افزار Pipe Phase

> تعریف سیستم ترمودینامیکی بوسیله نرم‌افزار Pipe Phase

> حل مسأله Modeling of Gas-Lift Well

> تعریف Junction، Sink و Source

> Well-Posed کردن یک مسأله

> تعریف پارامترهای مختلف معادلات مورد استفاده برای مدل‌سازی خط لوله و انتقال حرارت

> تعریف یک خط لوله نمونه بوسیله نرم‌افزار Pipe Phase

> تشریح نحوه مدل سازی یک خط لوله

> تعریف یک مساله نمونه از شبکه

> تشریح نحوه مدل سازی یک شبکه

> نحوه Run کردن یک خط لوله و همچنین یک شبکه

> ساختار سیستمهای شبکه ای

> نحوه ایجاد و استفاده از جدول خواص مواد

> تعریف Device های مختلف موجود در نرم‌افزار

> محاسبات افت فشار

> محاسبات انتقال حرارت

> تعریف یک خط لوله نمونه و مدل‌سازی آن جهت تعیین قطر خط لوله (Line Sizing)

> حل مسأله Flow Line Capacity Study

> تشریح هیدرات و نحوه تشکیل آن در خط لوله

> نحوه تعریف مسأله هیدرات در نرم‌افزار Pipe Phase

> حل یک مسأله نمونه از پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات در شرایط مختلف

> حل مسأله Gathering Network

> حل مسأله Heavy Crude Oil Pipe Line With Heater

> نحوه تعریف چاه‌های نفتی و ماژول‌های جانبی

> حل مسأله Well Tubing Design

> تشریح فرآیند فرازآوری با گاز و نحوه تعریف مسأله‌ای نمونه برای مدل‌سازی آن

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان