اصول و مبانی سنجش از راه دور – RS

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 250000 تومان

دوره آموزش نرم افزار Autodesk Map

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان

کاربرد GPS در تعیین حرکات سطحی زمین و آنالیز تغییر شکل

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 180000 تومان

آموزش نرم افزار AutoCAD در طراحی نقشه های توپوگرافی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Arc GIS

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

دوره پيشرفته آموزش نرم افزار Arc GIS

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 380000 تومان

دوره آموزشی نقشه کشی معماری SDR MAP

مدت دوره: 20 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

اصول و مبانی سيستم های اطلاعات مکانی GIS

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان

اصول و مبانی نقشه برداری زمينی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

دوره آموزش نقشه برداری به کمک Total station

مدت دوره: 20 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان