درباره ما

مرکز آموزش علوم و فنون نوین پارسیان، افتخار این را دارد که تاکنون بیش از 2500 مهندس و مدیر از دوره های آموزشی و بیش از 200 شرکت دولتی و خصوصی در صنایع مختلف مهندسی از خدمات این مجتمع بهره مند گشته اند. قابل ذکر است مرکز آمکوزش علوم و فنون نوین پارسیان عالی ترین سطح آموزش های تخصصی و کاربردی را برای دانشپذیران خود فراهم می سازد، به طوری که دانش آموختگان پس از طی دوه های آموزشی به عنوان یک نیروی علمی با داشتن تجربه اجرایی، انگیزه و اخملاق حرفه ای به جامعه صنعتی کشور وارد می شوند.

مرکز آموزش علوم و فنون نوین پارسیان برای غنی سازی سطوح آموزشی ارائه شده به دانشپذیران همواره تحقیق و توسعه در ارتباط با نیازهای آموزشی را موازی با بازخورد نیازهای صنایع ادامه می دهد.

مرکز آموزش علوم و فنون نوین پارسیان برای غنی سازی سطوح آموزشی ارائه شده به دانشپذیران همواره تحقیق و توسعه در ارتباط با نیازهای آموزشی را موازی با بازخورد نیازهای صنایع ادامه می دهد. همچنین مرکز در جهت پاسخگوئی به نیاز سازمان ها، صنایع و واحدهای صنعتی اقدام به ارائه خدمکات انتشار کتب تخصصی و تولید نرم افزارهای آموزشی در حوزه فعالیت های آموزشی مجتمع نموده است.

تلاش مضاعف برای ایجاد انگیزه و رفاه کادر علمی و پژوهشی و دستیابی به توانایی مالی مناسب برای توسعه فعالیت های در تشکل های بنیان گذار، ایجاد ارتباط صادقانه با کلیه ذینفعان، توجه به مسائل اجتماعی آنان، استفاده از استادان دارای علم و تجربه در صنایع نیز از دیگر اهداف مرکز علوم و فنون نوین پارسیان می باشد.

MOSHTARI 1