امکانات مرکز

امکانات مرکز

مجموعه نوین پارسیان شعب مختلفی در سراسر ایران دارد و هر کدام از شعب امکاناتی را در بر میگیرد. امکانات فضای آموزشی به شرح زیر میباشد.

دفتر تهران

دفتر 100 متر مربع( فضای اداری)

دفتر کرج  

دفتر 100 متر مربع  )فضای اداری(

فضای آموزشی به متراژ حدود 180 متر مربع در یک ساختمان  )فضای آموزش(

  40 عدد کامپیوتر - بهرگیری از سیستم Teacher & student به صورت شبکه در کلیه سایت های آموزشی

   4 عدد سیستم ویدئو پرژکتور - امکانات کافه تریا و نمازخانه و انتشارات

دفتر خوزستان

دفتر 70 متر مریع  )فضای اداری(

فضای آموزشی به متراژ حدود 150 متر مربع در یک فضای آموزش

25 عدد کامپیوتر - بهرگیری از سیستم Teacher & student به صورت شبکه در کلیه سایت های آموزشی

 3 عدد سیستم ویدئو پرژکتور - امکانات کافه تریا و نمازخانه و انتشاراتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد